ردیف عنوان واحد دسته بندی نام کارخانه تاریخ قیمت عملیات
1 ورق سیاه 2 میل عرض 1000 رول کارخانه کیلوگرم ورق سیاه فولاد مبارکه اصفهان ۱۳۹۹/۰۸/۰۲ 18000
2 ناودانی 4 اروپا کیلوگرم ناودانی اکسین اهواز ۱۳۹۹/۰۶/۲۵ 15000
3 ورق سیاه 20 میل 1200*2000 کارخانه کیلوگرم ورق سیاه اکسین اهواز ۱۳۹۹/۰۶/۲۴ 14000
4 تیرآهن 20 فایکو شاخه تیر آهن فایکو ۱۳۹۹/۰۴/۳۰ 5100000
5 تیرآهن 16 فایکو شاخه تیر آهن فایکو ۱۳۹۹/۰۴/۳۰ 3200000
6 تیرآهن 14 فایکو شاخه تیر آهن فایکو ۱۳۹۹/۰۴/۳۰ 3000000
7 تیرآهن 30 ذوب آهن شاخه ذوب آهن ۱۳۹۹/۰۴/۳۰ 9900000
8 تیرآهن 27 ذوب آهن شاخه تیر آهن ذوب آهن ۱۳۹۹/۰۴/۳۰ 8500000
9 تیرآهن 24 ذوب آهن شاخه تیر آهن ذوب آهن ۱۳۹۹/۰۴/۳۰ 7900000
10 تیرآهن 22 ذوب آهن شاخه تیر آهن ذوب آهن ۱۳۹۹/۰۴/۳۰ 6800000
11 تیراهن 20 ذوب آهن شاخه تیر آهن ذوب آهن ۱۳۹۹/۰۴/۳۰ 5800000
12 تیرآهن 18 ذوب آهن شاخه تیر آهن ذوب آهن ۱۳۹۹/۰۴/۳۰ 4200000
13 تیرآهن 16 ذوب آهن شاخه تیر آهن ذوب آهن ۱۳۹۹/۰۴/۳۰ 3500000
14 تیرآهن 14 ذوب آهن کیلوگرم تیر آهن ذوب آهن ۱۳۹۹/۰۴/۳۰ 2500000
15 تیرآهن 12 ذوب آهن شاخه تیر آهن ذوب آهن ۱۳۹۹/۰۴/۳۰ 2300000
16 نبشی 8*80*80 کیلوگرم نبشی ناب تبریز ۱۳۹۹/۰۴/۲۹ 12000
17 نبشی 7*70*70 کیلوگرم نبشی ناب تبریز ۱۳۹۹/۰۴/۲۹ 12000
18 نبشی 6*60*60 کیلوگرم نبشی ناب تبریز ۱۳۹۹/۰۴/۲۹ 12000
19 نبشی5*50*50 کیلوگرم نبشی ناب تبریز ۱۳۹۹/۰۴/۲۹ 12000
20 نبشی 5*45*45 کیلوگرم نبشی ناب تبریز ۱۳۹۹/۰۴/۲۹ 12000
21 نبشی 3*40*40 کیلوگرم نبشی ناب تبریز ۱۳۹۹/۰۴/۲۹ 12000
22 نبشی 3*30*30 کیلوگرم نبشی ناب تبریز ۱۳۹۹/۰۴/۲۹ 12000
23 نبشی 8*100*100 کیلوگرم نبشی ناب تبریز ۱۳۹۹/۰۴/۲۹ 12000
24 نبشی 7*100*100 ناب تبریز ۱۳۹۹/۰۴/۲۹ 12000
25 نبشی 3*25*25 کیلوگرم نبشی ناب تبریز ۱۳۹۹/۰۴/۲۹ 12000
26 نبشی 4*40*40 کیلوگرم نبشی ناب تبریز ۱۳۹۹/۰۴/۲۹ 12000
27 نبشی 10*100*100 ناب تبریز کیلوگرم نبشی ناب تبریز ۱۳۹۹/۰۴/۲۹ 12000
28 نبشی 6*60*60 کیلوگرم نبشی نبشی شکفته ۱۳۹۹/۰۴/۲۹ 11900
29 نبشی 5*50*50 کیلوگرم نبشی نبشی شکفته ۱۳۹۹/۰۴/۲۹ 11900
30 نبشی 4*40*40 نبشی شکفته کیلوگرم ناودانی نبشی شکفته ۱۳۹۹/۰۴/۲۹ 11900
31 نبشی 3*30*30 کیلوگرم نبشی شکفته ۱۳۹۹/۰۴/۲۹ 11900
32 نبشی 8*80*80 کیلوگرم نبشی نبشی شکفته ۱۳۹۹/۰۴/۲۹ 11900
33 نبشی 10*100*100 نبشی شکفته کیلوگرم نبشی نبشی شکفته ۱۳۹۹/۰۴/۲۹ 11900
34 ناودانی 16 ناب تبریز کیلوگرم ناودانی ناب تبریز ۱۳۹۹/۰۴/۲۹ 12000
35 ناودانی 14 ناب تبریز کیلوگرم ناودانی ناب تبریز ۱۳۹۹/۰۴/۲۹ 12000
36 ناودانی 8 ناب تبریز کیلوگرم ناودانی ناب تبریز ۱۳۹۹/۰۴/۲۹ 12000
37 ناودانی 12 ناب تبریز کیلوگرم ناودانی ناب تبریز ۱۳۹۹/۰۴/۲۹ 12000
38 ناودانی 10 ناب تبریز کیلوگرم ناودانی ناب تبریز ۱۳۹۹/۰۴/۲۹ 12000
39 ناودانی 65 اروپا کیلوگرم ناودانی اروپا ۱۳۹۹/۰۴/۲۹ 12000
40 ناودانی 40 اروپا کیلوگرم ناودانی اروپا ۱۳۹۹/۰۴/۲۹ 12000
41 ناودانی 35 اروپا کیلوگرم ناودانی اروپا ۱۳۹۹/۰۴/۲۹ 12000
42 ناودانی 32 اروپا کیلوگرم ناودانی اروپا ۱۳۹۹/۰۴/۲۹ 12000
43 ناودانی 30 اروپا کیلوگرم ناودانی اروپا ۱۳۹۹/۰۴/۲۹ 12000
44 ناودانی 28 اروپا کیلوگرم ناودانی اروپا ۱۳۹۹/۰۴/۲۹ 12000
45 ناودانی 26 اروپا کیلوگرم ناودانی اروپا ۱۳۹۹/۰۴/۲۹ 12000
46 ناودانی 24 اروپا کیلوگرم ناودانی اروپا ۱۳۹۹/۰۴/۲۹ 12000
47 ناودانی 22 اروپا کیلوگرم ناودانی اروپا ۱۳۹۹/۰۴/۲۹ 12000
48 ناودانی 20 اروپا کیلوگرم ناودانی اروپا ۱۳۹۹/۰۴/۲۹ 12000
49 ناودانی 18 اروپا کیلوگرم ناودانی اروپا ۱۳۹۹/۰۴/۲۹ 12000
50 ناودانی 16 اروپا کیلوگرم ناودانی اروپا ۱۳۹۹/۰۴/۲۹ 12000
51 ناودانی 14 اروپا کیلوگرم ناودانی اروپا ۱۳۹۹/۰۴/۲۹ 12000
52 ناودانی 24 اروپا کیلوگرم ناودانی اروپا ۱۳۹۹/۰۴/۲۹ 12000
53 ناودانی 22 کیلوگرم ناودانی اروپا ۱۳۹۹/۰۴/۲۹ 12000
54 ناودانی 20 کیلوگرم ناودانی اروپا ۱۳۹۹/۰۴/۲۹ 12000
55 ناودانی 18 کیلوگرم ناودانی اروپا ۱۳۹۹/۰۴/۲۹ 12000
56 ناودانی 16 کیلوگرم ناودانی اروپا ۱۳۹۹/۰۴/۲۹ 12000
57 ناودانی 14 کیلوگرم ناودانی اروپا ۱۳۹۹/۰۴/۲۹ 12000
58 ناودانی 12 اروپا کیلوگرم ناودانی اروپا ۱۳۹۹/۰۴/۲۹ 12000
59 ناودانی 10 اروپا کیلوگرم ناودانی اروپا ۱۳۹۹/۰۴/۲۹ 12000
60 ناودانی 8 اروپا کیلوگرم ناودانی اروپا ۱۳۹۹/۰۴/۲۹ 12000
61 ناودانی 5 اروپا کیلوگرم ناودانی اروپا ۱۳۹۹/۰۴/۲۹ 12000
62 ناودانی 4 اروپا کیلوگرم ناودانی اروپا ۱۳۹۹/۰۴/۲۹ 12000
63 میلگرد آجدار 32 شاخه 12 متری A3 کارخانه کیلوگرم میلگرد آجدار نیشابور ۱۳۹۸/۱۰/۰۷ 47600
64 میلگرد آجدار 28 شاخه 12 متری A3 کارخانه کیلوگرم میلگرد آجدار نیشابور ۱۳۹۸/۱۰/۰۷ 47600
65 میلگرد آجدار 25 شاخه 12 متری A3 تهران کیلوگرم میلگرد آجدار نیشابور ۱۳۹۸/۱۰/۰۷ 48800
66 میلگرد آجدار 25 شاخه 12 متری A3 کارخانه کیلوگرم میلگرد آجدار نیشابور ۱۳۹۸/۱۰/۰۷ 47600
67 میلگرد آجدار 22 شاخه 12 متری A3 تهران کیلوگرم میلگرد آجدار نیشابور ۱۳۹۸/۱۰/۰۷ 48800
68 میلگرد آجدار 22 شاخه 12 متری A3 کارخانه کیلوگرم میلگرد آجدار نیشابور ۱۳۹۸/۱۰/۰۷ 47600
69 میلگرد آجدار 20 شاخه 12 متری A3 تهران کیلوگرم میلگرد آجدار نیشابور ۱۳۹۸/۱۰/۰۷ 48800
70 میلگرد آجدار 20 شاخه 12 متری A3 کارخانه کیلوگرم میلگرد آجدار نیشابور ۱۳۹۸/۱۰/۰۷ 47600
71 میلگرد آجدار 18 شاخه 12 متری A3 تهران کیلوگرم میلگرد آجدار نیشابور ۱۳۹۸/۱۰/۰۷ 48800
72 میلگرد آجدار 18 شاخه 12 متری A3 کارخانه کیلوگرم میلگرد آجدار نیشابور ۱۳۹۸/۱۰/۰۷ 47600
73 میلگرد آجدار 16 شاخه 12 متری A3 تهران کیلوگرم میلگرد آجدار نیشابور ۱۳۹۸/۱۰/۰۷ 48800
74 میلگرد آجدار 16 شاخه 12 متری A3 کارخانه کیلوگرم میلگرد آجدار نیشابور ۱۳۹۸/۱۰/۰۷ 47600
75 میلگرد آجدار 14 شاخه 12 متری A3 تهران کیلوگرم میلگرد آجدار نیشابور ۱۳۹۸/۱۰/۰۷ 48800
76 میلگرد آجدار 14 شاخه 12 متری A3 کارخانه کیلوگرم میلگرد آجدار نیشابور ۱۳۹۸/۱۰/۰۷ 47600
77 میلگرد آجدار 12 شاخه 12 متری A3 کارخانه کیلوگرم میلگرد آجدار نیشابور ۱۳۹۸/۱۰/۰۷ 48200
78 میلگرد آجدار 10 شاخه 12 متری A3 کارخانه کیلوگرم میلگرد آجدار نیشابور ۱۳۹۸/۱۰/۰۷ 67500
79 میلگرد آجدار 32 شاخه 12 متری A3 کیلوگرم میلگرد آجدار ذوب آهن ۱۳۹۸/۱۰/۰۷ 48000
80 میلگرد آجدار 28 شاخه 12 متری A3 کیلوگرم میلگرد آجدار ذوب آهن ۱۳۹۸/۱۰/۰۷ 47200
81 میلگرد آجدار 25 شاخه 12 متری A3 کیلوگرم میلگرد آجدار ذوب آهن ۱۳۹۸/۱۰/۰۷ 48000
82 میلگرد آجدار 22 شاخه 12 متری A3 کیلوگرم میلگرد آجدار ذوب آهن ۱۳۹۸/۱۰/۰۷ 48000
83 میلگرد آجدار 20 شاخه 12 متری A3 کیلوگرم میلگرد آجدار ذوب آهن ۱۳۹۸/۱۰/۰۷ 48800
84 میلگرد آجدار 18 شاخه 12 متری A3 کیلوگرم میلگرد آجدار ذوب آهن ۱۳۹۸/۱۰/۰۷ 48300
85 میلگرد آجدار 16 شاخه 12 متری A3 کیلوگرم میلگرد آجدار ذوب آهن ۱۳۹۸/۱۰/۰۷ 49200
86 میلگرد آجدار 14 شاخه 12 متری A3 کیلوگرم میلگرد آجدار ذوب آهن ۱۳۹۸/۱۰/۰۷ 49200
87 میلگرد آجدار 12 شاخه 12 متری A3 کیلوگرم میلگرد آجدار ذوب آهن ۱۳۹۸/۱۰/۰۷ 49500
88 ورق سیاه 70 میل 6000*2000 کارخانه کیلوگرم ورق سیاه اکسین اهواز ۱۳۹۸/۱۰/۰۴ 64100
89 ورق سیاه 60 میل 6000*2000 کارخانه کیلوگرم ورق سیاه اکسین اهواز ۱۳۹۸/۱۰/۰۴ 67000
90 ورق سیاه 50 میل 6000*2000 تهران کیلوگرم ورق سیاه اکسین اهواز ۱۳۹۸/۱۰/۰۴ 65600
91 ورق سیاه 50 میل 6000*2000 کارخانه کیلوگرم ورق سیاه اکسین اهواز ۱۳۹۸/۱۰/۰۴ 69300
92 ورق سیاه 40 میل 6000*2000 تهران کیلوگرم ورق سیاه اکسین اهواز ۱۳۹۸/۱۰/۰۴ 72600
93 ورق سیاه 40 میل 6000*2000 کارخانه کیلوگرم ورق سیاه اکسین اهواز ۱۳۹۸/۱۰/۰۴ 70600
94 ورق سیاه 35 میل 6000*2000 تهران کیلوگرم ورق سیاه اکسین اهواز ۱۳۹۸/۱۰/۰۴ 73500
95 ورق سیاه 35 میل 6000*2000 کارخانه کیلوگرم ورق سیاه اکسین اهواز ۱۳۹۸/۱۰/۰۴ 73500
96 ورق سیاه 35 میل 1200*2000 کارخانه کیلوگرم ورق سیاه اکسین اهواز ۱۳۹۸/۱۰/۰۴ 73100
97 ورق سیاه 30 میل 6000*2000 تهران کیلوگرم ورق سیاه اکسین اهواز ۱۳۹۸/۱۰/۰۴ 67000
98 ورق سیاه 30 میل 6000*2000 کارخانه کیلوگرم ورق سیاه اکسین اهواز ۱۳۹۸/۱۰/۰۴ 65100
99 ورق سیاه 25 میل 6000*2000 تهران کیلوگرم اکسین اهواز ۱۳۹۸/۱۰/۰۴ 67000
100 ورق سیاه 25 میل 6000*2000 کارخانه کیلوگرم ورق سیاه اکسین اهواز ۱۳۹۸/۱۰/۰۴ 65100
101 ورق سیاه 20 میل 6000*2000 تهران کیلوگرم ورق سیاه اکسین اهواز ۱۳۹۸/۱۰/۰۴ 67500
102 ورق سیاه 20 میل 6000*2000 کارخانه کیلوگرم ورق سیاه اکسین اهواز ۱۳۹۸/۱۰/۰۴ 65700
103 ورق سیاه 20 میل 1200*2000 کارخانه کیلوگرم ورق سیاه اکسین اهواز ۱۳۹۸/۱۰/۰۴ 65800
104 ورق سیاه 15 میل 6000*1500 برش خورده تهران کیلوگرم ورق سیاه فولاد مبارکه اصفهان ۱۳۹۸/۱۰/۰۴ 15200
105 ورق سیاه 15 میل عرض 1500 رول کارخانه کیلوگرم ورق سیاه فولاد مبارکه اصفهان ۱۳۹۸/۱۰/۰۴ 14800
106 ورق سیاه 12 میل 6000*1500 برش خورده تهران کیلوگرم ورق سیاه فولاد مبارکه اصفهان ۱۳۹۸/۱۰/۰۴ 15200
107 ورق سیاه 12 میل عرض 1500 رول کارخانه کیلوگرم ورق سیاه فولاد مبارکه اصفهان ۱۳۹۸/۱۰/۰۴ 14800
108 ورق سیاه 10 میل 6000*1500 برش خورده تهران کیلوگرم ورق سیاه فولاد مبارکه اصفهان ۱۳۹۸/۱۰/۰۴ 15500
109 ورق سیاه 10 میل عرض 1500 رول کارخانه کیلوگرم ورق سیاه فولاد مبارکه اصفهان ۱۳۹۸/۱۰/۰۴ 15000
110 ورق سیاه 8 میل 6000*1500 برش خورده تهران کیلوگرم ورق سیاه فولاد مبارکه اصفهان ۱۳۹۸/۱۰/۰۴ 15500
111 ورق سیاه 8 میل عرض 1500 رول کارخانه کیلوگرم ورق سیاه فولاد مبارکه اصفهان ۱۳۹۸/۱۰/۰۴ 15000
112 ورق سیاه 6 میل 6000*1500 برش خورده تهران کیلوگرم ورق سیاه فولاد مبارکه اصفهان ۱۳۹۸/۱۰/۰۴ 16500
113 ورق سیاه 6 میل عرض 1500 رول کارخانه کیلوگرم ورق سیاه فولاد مبارکه اصفهان ۱۳۹۸/۱۰/۰۴ 16000
114 ورق سیاه 5 میل 6000*1500 برش خورده تهران کیلوگرم فولاد مبارکه اصفهان ۱۳۹۸/۱۰/۰۴ 16500
115 ورق سیاه 5 میل عرض 1250 رول کارخانه کیلوگرم ورق سیاه فولاد مبارکه اصفهان ۱۳۹۸/۱۰/۰۴ 16000
116 ورق سیاه 4 میل 6000*1500 کیلوگرم ورق سیاه فولاد مبارکه اصفهان ۱۳۹۸/۱۰/۰۴ 17300
117 ورق سیاه 4 میل 1250*2500 برش خورده تهران کیلوگرم ورق سیاه فولاد مبارکه اصفهان ۱۳۹۸/۱۰/۰۴ 17300
118 ورق سیاه 4 میل 1000*2000 برش خورده تهران کیلوگرم ورق سیاه فولاد مبارکه اصفهان ۱۳۹۸/۱۰/۰۴ 17300
119 ورق سیاه 4 میل عرض 1500 رول کارخانه کیلوگرم ورق سیاه فولاد مبارکه اصفهان ۱۳۹۸/۱۰/۰۴ 16800
120 ورق سیاه 4 میل عرض 1250 رول کارخانه کیلوگرم ورق سیاه فولاد مبارکه اصفهان ۱۳۹۸/۱۰/۰۴ 16800
121 ورق سیاه 3 میل 6000*1500 برش خورده تهران کیلوگرم ورق سیاه فولاد مبارکه اصفهان ۱۳۹۸/۱۰/۰۴ 18300
122 ورق سیاه 3 میل 1250*2500 برش خورده تهران کیلوگرم ورق سیاه فولاد مبارکه اصفهان ۱۳۹۸/۱۰/۰۴ 18300
123 ورق سیاه 3 میل 1000*2000 برش خورده تهران کیلوگرم ورق سیاه فولاد مبارکه اصفهان ۱۳۹۸/۱۰/۰۴ 18300
124 ورق سیاه 3 میل 1500 رول کارخانه کیلوگرم ورق سیاه فولاد مبارکه اصفهان ۱۳۹۸/۱۰/۰۴ 17800
125 ورق سیاه 3 میل 1250 رول کارخانه کیلوگرم ورق سیاه فولاد مبارکه اصفهان ۱۳۹۸/۱۰/۰۴ 17800
126 ورق سیاه 1250*2500 برش خورده تهران کیلوگرم ورق سیاه فولاد مبارکه اصفهان ۱۳۹۸/۱۰/۰۴ 18500
127 ورق سیاه 2 میل 1000*2000 برش خورده تهران کیلوگرم ورق سیاه فولاد مبارکه اصفهان ۱۳۹۸/۱۰/۰۴ 18500
128 ورق سیاه 2 میل عرض 1250 رول کارخانه کیلوگرم ورق سیاه فولاد مبارکه اصفهان ۱۳۹۸/۱۰/۰۴ 18000
129 ورق سیاه 2 میل عرض 1000 رول کارخانه کیلوگرم ورق سیاه فولاد مبارکه اصفهان ۱۳۹۸/۱۰/۰۴ 18000